Algemene voorwaarden Patrick van der Veen Timmerwerk en Onderhoud

Artikel 1. Definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten aangegaan door:

Patrick van der Veen Timmerwerk en Onderhoud
Witterstraat 71
9405 AD Assen
k.v.k. nr.: 61700177

Hierna te noemen opdrachtnemer.

Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Patrick van der Veen Timmerwerk en Onderhoud, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

Artikel 3. Offerte
1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
2. Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief b.t.w.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. De opdrachtnemer is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van deze offerte deze te wijzigen of in te trekken.
6. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de opdrachtnemer of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienden deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de opdrachtnemer gedaan verzoek franco aan hem te worden teruggezonden.
7. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het totstandbrengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

Artikel 4. Verplichten van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat andere uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er op het terrein en/of in de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
3. Opdrachtnemer kan, voor zover nodig, vrij gebruik maken van elektriciteit, water en privaat. De kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.
4. Als de opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk, is hij zelf aansprakelijk wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt.

Artikel 5. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
5. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de opdrachtnemer die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer
De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
2. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
3. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Prijzen
De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 10. Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 11. Betalingen en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1,25% per maand.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Oplevering
1. Na voltooiing van het werk nodigt de opdrachtnemer de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient hierop binnen een redelijk termijn te reageren en kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel weigeren, onder aanwijzing van gebreken.
2. Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de opdrachtnemer dienen te worden hersteld, zal de opdrachtnemer deze gebreken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee weken na opleveringsdatum herstellen. Tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer vallen.

Artikel 13. In gebreke blijven van de opdrachtgever
1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.
2. Indien de opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom.
3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om als nog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.

Artikel 14. Contractduur
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. De opdrachtnemer heeft ook het recht op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding.
4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijke recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
Van toepassing is steeds de laatste versie van de voorwaarde zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------